koncert-niepodleglosci-header

Regulamin VII Koncertu Niepodległości „Młode Wilki”

W DNIU 11 LISTOPADA 2016R. OD GODZINY 19.00 DO GODZINY 23.00. MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO,
UL. GRZYBOWSKA 79, WARSZAWA.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r.. o bezpieczeństwie imprez masowych, opublik. Dz.U. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504z zm., (zwanej dalej: „Ustawą’’) oraz na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin został wydany przez Organizatora Koncertu Niepodległości (zwanym dalej ,,Imprezą’’) tj. przez. Fundację Dziedzictwa Rzeczypospolitej

3. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego przy ul.Grzybowskiej 79 w Warszawie. Każda z tych osób zobowiązana jest zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego postanowień. Uczestnik koncertu przyjmuje do wiadomości, że wstęp na Teren Imprezy jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na terenie Imprezy i korzystania przez nie z obiektu, w którym przeprowadzana jest Impreza. Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników Imprezy w związku z przebywaniem na terenie imprezy.

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

6. „Impreza” – VII Koncert Niepodległości pt. „Młode Wilki” w budynku Muzeum Powstania Warszawskiego przy ul. Grzybowskiej 79 w Warszawie w godzinach 19.00-23.00 w dniu 11.11.2016 r.

7. „Uczestnictwo” oznacza indywidualną zgodę na wejście na Imprezę.

8. „Służby Porządkowe” oznacza osoby, w tym pracowników ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, powołanych do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie.

9. „Teren Imprezy” oznacza budynek Muzeum Powstania Warszawskiego przy ul.Grzybowskiej 79 w Warszawie oraz przestrzeń bezpośrednio przyległą do budynku, w którym prowadzona jest Impreza.

10. „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie wejścia na teren imprezy. Uczestnikiem Imprezy mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie lub osoby, które ukończyły 16 rok życia, a zgodę na uczestnictwo w Imprezie wyraził ich przedstawiciel ustawowy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania koncertu/imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.

II. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:

1) Wstęp na Teren Imprezy przysługuje maksymalnie 800 osobom. Wstęp przysługuje osobom posiadającym wejściówkę lub zaproszenie, oraz dokument tożsamości. Organizator może wstrzymać wejście na Teren Imprezy w przypadku, gdy ilość osób przekroczy zakładane normy bezpieczeństwa.

2) Niezależnie od przesłanek określonych powyżej, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie:

– zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

– zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101 i z 1995 r. Nr 89, poz. 443)

3) Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a. nie posiadającym dokumentu tożsamości,

b. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

c. posiadającym broń lub inne przedmioty niebezpieczne, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt. IV 4) niniejszego Regulaminu,

d. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

e. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikacje,

f. posiadającym szklane pojemniki lub puszki,

g. posiadającym inne niebezpieczne przedmioty.

Kwalifikacja przedmiotów, jako przedmiotów niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

1) Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

– Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

2) Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i osób udzielających informacji wyznaczonych przez Organizatora;

3) Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu:

W szczególności zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

4) Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narzędzi a w szczególności przedmiotów takich, jak: Broń palna, broń gazowa, paralizator, miotacz gazu, nóż, pałka, łańcuch, petarda, świeca dymna, laser, wskaźnik laserowy oraz przedmiotów które mogłyby być wykorzystane jako pociski oraz wszelkich im podobnych

b. materiałów wybuchowych,

c. wyrobów pirotechnicznych,

d. materiałów pożarowo niebezpiecznych,

e. napojów alkoholowych,

f. środków odurzających lub substancji psychotropowych,

Na Teren Imprezy można wnosić amatorskie aparaty cyfrowe oraz tradycyjne amatorskie aparaty kompaktowe.

5) Ponadto zakazuje się:

a. wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy,

b. prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na Terenie Imprezy,

c. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle nie przeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,

d. wchodzenia na obszary, które są niedopuszczone dla widzów,

e. rzucania wszelkimi przedmiotami,

f. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, naruszania dobrych obyczajów oraz obrażania jakichkolwiek osób,

g. pisania na budowlach, ścianach, urządzeniach, drogach, ich malowania i oklejania,

h. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi i zaśmiecania Terenu Imprezy.

i. używania ognia otwartego, palenia tytoniu – za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.

5 a) Organizator prosi również o powstrzymanie się od zachowań w wyniku, których wielokrotnie następowały urazy i kontuzje wśród uczestników koncertów:

1. Surfowanie,

2. Moshing,

3. Pogowanie,

4. Wrzucanie przedmiotów na scenę.

5 b) Organizator ostrzega, że podczas koncertu mogą być używane światła stroboskopowe, a wszyscy uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

6) Służby Porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,

b. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa pkt. IV. 4) niniejszego Regulaminu,

d. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

e. Ujęcia i niezwłocznego przekazywania Policji osób stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

f. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,

7) Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

8) W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

9) W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

IV. PRAWA i OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

1) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, w szczególności takich jak: odwołanie przyjazdu przez artystę, działanie siły wyższej, a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji.

2) Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Imprezy, w tym także dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Organizatora, sponsorów, patronów oraz Imprezy i imprez w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, przy czym uczestnictwo w Imprezie oznacza wyrażenie zgody na takie utrwalenie.

3) Uczestnik koncertu przyjmuje do wiadomości, że wstęp na Teren Imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie głosu lub wizerunku w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Imprezę.

4) Uczestnik imprezy zobowiązany jest, aby w każdym momencie posiadać przy sobie dokument tożsamości do kontroli.

5) Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się koncert/impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu organizatora.

6) Uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że na koncercie przebywa na własne ryzyko i odpowiedzialność.

7) Niepełnoletni uczestnicy imprezy mają obowiązek okazania przy wejściu na koncert legitymacji szkolnej oraz pisemnej zgody opiekuna ustawowego na wzięcie udziału w Koncercie Niepodległości.

V. ORGANIZATOR INFORMUJE I OSTRZEGA

Zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r o bezpieczeństwie imprez masowych, Przepisy karne

Art. 54:

1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

2. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania:

1) imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności;

2) masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej.

Art. 56.

Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

Art. 57a.

Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

Art. 59.

1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn.zm.8), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 60

2. Kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega grzywnie nie mniejszej niż 120 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

3. Karze, o której mowa w ust. 2, podlega ten, kto w czasie i w miejscu trwania imprezy masowej narusza nietykalność cielesną członka służby porządkowej lub służby informacyjnej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

2) Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub, że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energie elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne.

4) Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora, tj. www.koncertniepodleglosci.pl.

5) Wszelką korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany poniżej: Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej, ul. Racławicka 33a/38a 02-601 Warszawa.

6) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

7) Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.10.2016 r.